หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต (ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร) 0-7635-4611..
277. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์เครื่องดื่มทางเคมี) 02-951-1022..
278. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ภาชนะบรรจุห่อหุ้มหรือสัมผัสอาหาร) 02-951-1022..
279. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร) 02-951-1022..
280. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำและเครื่องดื่ม) 02-951-1022..
281. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำทางเคมี) 02-951-1022..
282. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา) 02-951-1022..
283. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา) 02-951-1022..
284. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4522..
285. โรงพยาบาลปลวกเเดง (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) ..
286. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-5719..
287. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 039-397134..
288. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
289. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา Metallurgy Lab.) 02-4708554..
290. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราด (ห้องปฏบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3954-3335..
291. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี(ห้องปฎิบัติการเคมี AAS,HPLC) 074 - 31188..
292. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม ( ห้องปฏิบัติการแปลงรูปและควบคุมกำลังไฟฟ้า) 023264221..
293. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ( ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ) 0-2226-5925..
294. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7439-1191..
295. บริษัท โกสบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด (ห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม) 053581063..
296. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาตร์ (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-5424-1052..
297. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิต Manufacturing Technology) 02-4708554..
298. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดิน) 0-2579-2116..
299. บริษัท ไบโอแลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา) -..
300. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการวิจัยเส้นใยแก้วนำแสง) 02-9883655 ..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [7]  [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop