หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5394-4342..
227. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุศาสตร์)* (66)-(053)-..
228. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์)* 66-053-944-..
229. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ห้องปฎิบัติการดิจิตอล) 02-913-2424..
230. บริษัท แคนเดิลเอ็มไพร์ จำกัด 038-894423-..
231. สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง (ห้องปฎิบัติการ สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง) 02-9880670..
232. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการแก้วและกระจก)* 0-2218-5544..
233. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัสดุเซรามิก)* 0-2218-5544..
234. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์)* 0-2218-5544..
235. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้า) 02-5493420..
236. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
237. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ ) 02-2188-123..
238. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์)* 0-2218-5544..
239. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ )* 0-4320-2378..
240. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฎิบัติการกลาง)* 053-943346-..
241. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน (ห้องปฎิบัติการโรคพืช)* 0-3435-5311..
242. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ)* 02-5625045..
243. บริษัท ไทยอโซลเดอร์ อินดัสตรี จำกัด 02-3859317..
244. โรงงานเส้นหมี่อุดมศักดิ์พาณิชย์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4485-9093..
245. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
246. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ห้องปฏิบัติการสำนักงานอ้อยและน้ำตาล) -034698188..
247. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)* 0-2564-6900..
248. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต3 -043-203500..
249. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต4 045-202190,..
250. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุตรดิตถ์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ๐-๕๕๔๙-๑๐๐๒..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop