หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
277. กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 02-547-4345..
278. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-325029-..
279. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการประกันคุณภาพ) 02-9082700..
280. บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการบริษัทอีลาสเท็กซ์) 02-5818325-..
281. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 042-292-817..
282. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมี่และชึวภาพ (ห้องปฏิบัติการเคมีและเทคโนโยชีวภาพ) 0-235-3700..
283. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุตรดิตถ์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ๐-๕๕๔๙-๑๐๐๒..
284. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต4 045-202190,..
285. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต3 -043-203500..
286. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)* 0-2564-6900..
287. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ห้องปฏิบัติการสำนักงานอ้อยและน้ำตาล) -034698188..
288. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย) 0-2968-7600..
289. โรงงานเส้นหมี่อุดมศักดิ์พาณิชย์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4485-9093..
290. บริษัท ไทยอโซลเดอร์ อินดัสตรี จำกัด 02-3859317..
291. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ)* 02-5625045..
292. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน (ห้องปฎิบัติการโรคพืช)* 0-3435-5311..
293. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฎิบัติการกลาง)* 053-943346-..
294. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ )* 0-4320-2378..
295. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์)* 0-2218-5544..
296. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ ) 02-2188-123..
297. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
298. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้า) 02-5493420..
299. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์)* 0-2218-5544..
300. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัสดุเซรามิก)* 0-2218-5544..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [7]  [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop