หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการแก้วและกระจก)* 0-2218-5544..
302. สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง (ห้องปฎิบัติการ สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง) 02-9880670..
303. บริษัท แคนเดิลเอ็มไพร์ จำกัด 038-894423-..
304. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ห้องปฎิบัติการดิจิตอล) 02-913-2424..
305. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์)* 66-053-944-..
306. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุศาสตร์)* (66)-(053)-..
307. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5394-4342..
308. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเคมีดินพืช)* 0-5394-2460..
309. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-22333990-..
310. บริษัท พี ที เอสพรีร์ทูลลิ่ง จำกัด 0-3659-8109..
311. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายวิทยาเชิงกล (ห้องปฎิบัติการแรงและแรงบิด) 0-2577-5100..
312. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการความแข็ง) 0-2577-5100..
313. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการเวลาและความถี่) 0-2267-5623..
314. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน (ห้องปฎิบัติการคลื่นเสียงและความถี่สูง) 0-2267-5623..
315. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน (ห้องปฎิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน) 0-2354-3700..
316. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7428-6315..
317. บริษัท Eagle chemical Industry co.,LTD 0-2323-0700..
318. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
319. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฏิบัติการวจัยการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี) -..
320. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฎิบัติการวิจัยการเปลียนรูปพลังงานเคมี) 0-2218-7676..
321. บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-5393581..
322. บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3845-6900..
323. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการด้านอากาศ)* 0-2244-5474..
324. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฎิบัติการทดสอบด้านเคมี) 053-916211..
325. ห้องปฎิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (พิษณุโลก) 0-5531-1407..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15]  [16]  [17ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop