หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
201. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2940-5442..
202. สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 0-2967-9700..
203. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล (ห้องปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 074-783347,..
204. ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี 0-3435-5192..
205. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2934-2381..
206. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล) 053-221667..
207. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณู (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2562-0121..
208. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3938-8115..
209. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1) 0-3461-1111..
210. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2 (ห้องปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2) 0-5571-7509..
211. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2579-5230..
212. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิงทางรังสี) 0-2562-0096..
213. ศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการศูนย์ตรวจสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์) 0-2913-7730..
214. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการศูนย์จุลินทรีย์) 0-2577-9027..
215. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำ) 02-2188032..
216. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเจือปน) 0-2940-6340..
217. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบคุณภาพ) 02-4708554..
218. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการเคมี) 038-326512..
219. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Outside) 0-3641-3811..
220. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Temp) 0-3641-3811..
221. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Mech) 0-3641-3811..
222. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการElec ) 0-3641-3811..
223. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4) 0-4239-8544..
224. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02 968 7605..
225. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 02-913-2500..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [4]  [5]  [6]  [7]  [89 [10]  [11]  [12]  [13ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop