หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
201. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการระบบทำความเย็นและปรับอากาศ) -..
202. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลห้อง (ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล) -..
203. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ) -..
204. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม) -..
205. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 077259446-6..
206. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย)** 02-5790840 ..
207. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเสียง)* 0-2423-9407..
208. ห้องปฎิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (พิษณุโลก) 0-5531-1407..
209. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฎิบัติการทดสอบด้านเคมี) 053-916211..
210. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการด้านอากาศ)* 0-2244-5474..
211. บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3845-6900..
212. บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-5393581..
213. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฎิบัติการวิจัยการเปลียนรูปพลังงานเคมี) 0-2218-7676..
214. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฏิบัติการวจัยการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี) -..
215. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
216. บริษัท Eagle chemical Industry co.,LTD 0-2323-0700..
217. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7428-6315..
218. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน (ห้องปฎิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน) 0-2354-3700..
219. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน (ห้องปฎิบัติการคลื่นเสียงและความถี่สูง) 0-2267-5623..
220. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการเวลาและความถี่) 0-2267-5623..
221. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการความแข็ง) 0-2577-5100..
222. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายวิทยาเชิงกล (ห้องปฎิบัติการแรงและแรงบิด) 0-2577-5100..
223. บริษัท พี ที เอสพรีร์ทูลลิ่ง จำกัด 0-3659-8109..
224. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-22333990-..
225. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเคมีดินพืช)* 0-5394-2460..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [4]  [5]  [6]  [7]  [89 [10]  [11]  [12]  [13ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop