หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
76. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ห้องปฎิบัติการชันสูตร) 0-4566-1663..
77. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กองโภชนาการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีโภชนาการ (กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ)* 0-2968-7619..
78. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางปศุสัตว์) 0-4326-2050..
79. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการกล่มงานวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณท์) 0-4326-2050..
80. บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2420-0079..
81. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการอิมมูนและซีรั่มวิทยา) 0-4326-2050..
82. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-4326-2050..
83. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม( ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เคลือบผิว สี มีวัตถุประสงค์ ) 02-470-8907..
84. บริษํท ทักษินอุตสาหกรรมน้ำมันปาร์ม(1993)จำกัด* 0-7720-5230..
85. บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-3256-1676..
86. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) 0-2218-3765..
87. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบมลพิษจากยานยนต์) 0-2324-0710..
88. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเหล็กก่อสร้าง เหล็กโครงสร้าง และผลิตภัณฑ์เหล็ก ) 0-2324-0710..
89. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทั่วไป) 0-2324-0710..
90. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์) 02 -218 805..
91. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์) 0-2324-0710..
92. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทยาง พลาสติก เส้นใยไฟเบอร์กลาส) 0-2324-0710..
93. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก และโลหะ) 0-2324-0710..
94. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หน่วยปฏิบัติการวิจัย Membrane Bioseparation Technology (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
95. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หน่วยปฏิบัติการวิจัย Internal Combustion Engine (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
96. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีประยุกต์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6781..
97. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาของพืช (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-5485..
98. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการไฟฟ้าแรงสูง) 02-5493420..
99. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช)* 0-5394-2454..
100. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและระบบ (หน่วยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์)* 0-5394-2454..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [34 [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop