หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. โรงพยาบาลวังจันทร์ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-3866-6174..
227. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิจัยการบดเคี้ยว) 043 364409..
228. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ Microbiology ) 043 364409..
229. บริษัท โดลไทยเเลนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางเคมี) 0-2686-7676..
230. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ) 02-5792351,..
231. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ( ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) 0-2942-8900..
232. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ Material Testing Lab.) 0-2470-8554..
233. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการวิจัยเส้นใยแก้วนำแสง) 02-9883655 ..
234. บริษัท ไบโอแลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา) -..
235. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดิน) 0-2579-2116..
236. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิต Manufacturing Technology) 02-4708554..
237. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาตร์ (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-5424-1052..
238. บริษัท โกสบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด (ห้องปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม) 053581063..
239. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7439-1191..
240. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ( ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ) 0-2226-5925..
241. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม ( ห้องปฏิบัติการแปลงรูปและควบคุมกำลังไฟฟ้า) 023264221..
242. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี(ห้องปฎิบัติการเคมี AAS,HPLC) 074 - 31188..
243. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราด (ห้องปฏบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3954-3335..
244. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา Metallurgy Lab.) 02-4708554..
245. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
246. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 039-397134..
247. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-5719..
248. โรงพยาบาลปลวกเเดง (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) ..
249. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-4522..
250. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา) 02-951-1022..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop