หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อสัตว์และผลิตผลจากสัตว์) 0-2967-9700..
227. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์) 0-2967-9710..
228. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนม) 0-2967-9703..
229. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสวนยาง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาง) 0-7549-1570..
230. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเจือปน) 0-2940-6340..
231. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 077259446-6..
232. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2940-7299..
233. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ห้องปฎิบัติการสารพิษตกค้าง) 0-5624-1019..
234. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 0-2940-5442..
235. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2940-5442..
236. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย) 0-2579-8600..
237. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล (ห้องปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 074-783347,..
238. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุตรดิตถ์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ๐-๕๕๔๙-๑๐๐๒..
239. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราด (ห้องปฏบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3954-3335..
240. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา) 02-5794122..
241. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง) 0-7433-4516..
242. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพ) 0-7431-1895..
243. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (ห้องปฏิบัติการเคมี) 038-326512..
244. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-7727-4232..
245. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7727-4232..
246. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา) 0-3874-2116..
247. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการอิมมูนและซีรั่มวิทยา) 0-4326-2050..
248. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-4326-2050..
249. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการกล่มงานวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณท์) 0-4326-2050..
250. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางปศุสัตว์) 0-4326-2050..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop