หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
326. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์) -2218-8634,..
327. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการครอบและสะพานฟัน) 02-2188634,..
328. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการฟันปลอมทั้งปาก) 02-2188634,..
329. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยรอยโรคในช่องปาก (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2644-8644..
330. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิสโต) 0-2218-8870..
331. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (ห้องปฏิบัติการเอนโดดอนต์) 02-2188634,..
332. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก) 02-2188634,..
333. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการOral Pathology Lab) 02-218-8798..
334. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจชิ้นเนื้อในช่องปาก) 02-218-8798..
335. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป) 02-218-8798..
336. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา (ห้องปฏิบัติการอิมโมโนทางชีววิทยา) 02-2188849-..
337. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่ออนินทรีย์ (ห้องปฎิบัติการการทำลายและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ) 0-2218-8634..
338. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ห้องปฏิบัติการกลาง) 02-2184124-..
339. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำ) 02-2188032..
340. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์) 02 -218 805..
341. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) 0-2218-3765..
342. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ ) 02-2188-123..
343. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม) 02-2188257..
344. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวท หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8393..
345. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฏิบัติการวจัยการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี) -..
346. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร) 0-2218-7653..
347. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการแก้วและกระจก)* 0-2218-5544..
348. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัสดุเซรามิก)* 0-2218-5544..
349. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์)* 0-2218-5544..
350. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์)* 0-2218-5544..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [9]  [10]  [11]  [12]  [1314 [15]  [16]  [17]  [18ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop