หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-7727-4232..
52. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(สงขลา) (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความหนาเเน่นของดิน) 0-7439-0178..
53. บริษัท ที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี,ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ) 0-3483-9492..
54. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2549-3520..
55. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-3641-3811..
56. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท วิศวเคมี จำกัด) 0-2744-9911..
57. บริษัท แซนอี 68 แลป จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท แซนอี 68 แลป) 02-9122715..
58. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร) 0-2218-7653..
59. บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด (ห้องวิเคราะห์น้ำเสีย) 0-7434-2180..
60. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 0-2579-8908..
61. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลางเป่าแก้ว ) 0-43-242-33..
62. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-362 122..
63. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 0-5394-4189..
64. บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-5592920..
65. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 073 - 33460..
66. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7470-9100..
67. บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-73414333-..
68. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074-587556-..
69. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7537-0123..
70. บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7523-0707..
71. บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) -02-9794820..
72. บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7726-9377..
73. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-7752-1321..
74. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3442-3190..
75. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 301 อาคารปฏิบัติการ ) 0-7444-3955..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop