หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2940-7299..
302. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 077259446-6..
303. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเจือปน) 0-2940-6340..
304. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสวนยาง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาง) 0-7549-1570..
305. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนม) 0-2967-9703..
306. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์) 0-2967-9710..
307. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อสัตว์และผลิตผลจากสัตว์) 0-2967-9700..
308. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยา)* 0-2579-8908..
309. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มสัตว์ทดลอง)* 0-2579-8908..
310. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (ห้องปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีการเกษตร)* -..
311. Physico Lab 02-218-5337..
312. Metrology Co., Ltd. บริษัท เมโทรโลจี้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2316-3362..
313. Metrohm Siam Ltd. (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2937-8900..
314. องค์การเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) 0-2203-8000..
315. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0-5387-3842..
316. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0-5387-8135..
317. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 0-2280-7272..
318. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 02-713-6290..
319. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบด้าน EMC) 0-2280-7272..
320. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการบริการทดสอบด้าน EMC) 0-2709-4860..
321. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี) 02-713-6290..
322. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 0-2579-8908..
323. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2934-2381..
324. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 02-913-2500..
325. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2549-3520..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15]  [16]  [17ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop