หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. บริษํท ทักษินอุตสาหกรรมน้ำมันปาร์ม(1993)จำกัด* 0-7720-5230..
177. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฎิบัติการภาควิชาชีวเคมี) 0-2218-8877..
178. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกอส.) 0-2218-8870..
179. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา(ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8414..
180. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฎิบัติการวิจัยการเปลียนรูปพลังงานเคมี) 0-2218-7676..
181. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล(ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี) 02-2185279..
182. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล) 02-2185279..
183. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์)* 0-2218-5544..
184. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกล้องจุลทรรศน์)* 0-2218-5544..
185. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัสดุเซรามิก)* 0-2218-5544..
186. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการแก้วและกระจก)* 0-2218-5544..
187. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร) 0-2218-7653..
188. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสงเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ (หน่วยปฏิบัติการวจัยการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี) -..
189. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวท หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8393..
190. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม) 02-2188257..
191. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ ) 02-2188-123..
192. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) 0-2218-3765..
193. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์) 02 -218 805..
194. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำ) 02-2188032..
195. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ห้องปฏิบัติการกลาง) 02-2184124-..
196. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่ออนินทรีย์ (ห้องปฎิบัติการการทำลายและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ) 0-2218-8634..
197. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา (ห้องปฏิบัติการอิมโมโนทางชีววิทยา) 02-2188849-..
198. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป) 02-218-8798..
199. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจชิ้นเนื้อในช่องปาก) 02-218-8798..
200. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการOral Pathology Lab) 02-218-8798..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop