หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
376. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการ Senior Porject ) 043-202377..
377. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลางเป่าแก้ว ) 0-43-242-33..
378. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์) 0-4320-2362..
379. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก (ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบในคน) 0-4334-8354..
380. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์)* 0-4334-8354..
381. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ )* 0-4320-2378..
382. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการชีววัสดุ) 043 364409..
383. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลของไหล)* 0-4535-3380..
384. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง(ห้องปฏิบัติการกลาง)* 0-4535-3500..
385. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการทางอุณหภูมิ) 0-7421-3008..
386. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือกลาง) 074-286333..
387. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-7428-7142..
388. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์) 074 - 28891..
389. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7428-6315..
390. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 073 - 33460..
391. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลห้อง (ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล) -..
392. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ) -..
393. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการระบบทำความเย็นและปรับอากาศ) -..
394. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม) -..
395. มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม) 0-2457-0068..
396. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ(ห้องวิเคราะหธาตุ 1) 075-673-224..
397. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์เครื่องมือวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2913-2500..
398. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ Material Testing Lab.) 0-2470-8554..
399. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบคุณภาพ) 02-4708554..
400. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา Metallurgy Lab.) 02-4708554..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [11]  [12]  [13]  [14]  [1516 [17]  [18]  [19]  [20ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop