หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ) 075-274151-..
102. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ) 075-274151-..
103. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ) 075-274151-..
104. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง) 075-274151-..
105. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 075-274151-..
106. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการเคมี) 075-274151-..
107. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 075-274151-..
108. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ XRD และ XRF)* 0-2326-4401..
109. บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3868-1012..
110. บริษัท มูลลาโมโต้ อีเล็กตรอน(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏฺบัติการจรวจสอบทดสอบ) 0-2338-1535..
111. บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-7093222-..
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง) 02-9883655-..
113. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการการป้องกันระบบไฟฟ้า) 02-9883655-..
114. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)* 02-9883655-..
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรม)* 02-9883655-..
116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องประลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า) 02-9883655-..
117. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ )* 02-988-3655..
118. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน) 02-988-3655..
119. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคโนโยผลิตภัณฑ์1) 0-2201-7098..
120. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ) (044)223-26..
121. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 2 ) 0-2201-7098..
122. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (044)223-26..
123. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม) (044)223-97..
124. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา) (044)223-26..
125. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (ห้องปฏิบัติการชีวเคมี) (044)223-26..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop