หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
201. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา (ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา) 0-2968-7631..
202. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเปปไทด์-โปรตีน) 0-3421-9363..
203. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการ Ergonomics) 0-4422-3000..
204. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์) 0-4422-3000..
205. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์) 0-4422-3000..
206. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด (ห้องปฏิบัติการยางแท่ง) -..
207. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด (ห้องปฏิบัติการน้ำยางข้น) -..
208. บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-38 917111..
209. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก) 0-4372-1728..
210. บริษัท ไทยอาซาควา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3895-4523..
211. บ. โกลด์คอยน์คอร์ไพเรชั่น จำกัด 074-483600-..
212. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา) 0-2968-7631..
213. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี (ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวินิจจัยปัญหาการผสมพันธุ์การผสมติดยาก) 0-3238-9189..
214. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี (ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวินิจจัยปัญหาการผสมพันธุ์การผสมติดยาก) 0-7728-8990..
215. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (ห้องปฏิบัติการสาหร่าย )* 02-2185279..
216. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุบลราชธานี (ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวินิจจัยปัญหาการผสมพันธุ์การผสมติดยาก) 0-4531-5803..
217. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล)* 02-2185279..
218. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการPostharvest Pathology)* 0-2470-7722..
219. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการPostharvest Biochemistry)* 0-2470-7724..
220. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการการเบื้องต้นสำหรับการวินิจฉัยปัญหาการผสมพันธุ์ การผสมติดยาก) 0-5322-4671..
221. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการPANTRY)* 0-2470-7724..
222. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการPostharvest Engineering Lab)* 0-2470-7726..
223. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ( ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย เคมีวิเคราะห์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ ) 02 549 4609..
224. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการPostharvest Molecular Biology)* 02-4707725..
225. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการPostharvest Storage Unit) 0-2470-7722..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [4]  [5]  [6]  [7]  [89 [10]  [11]  [12]  [13ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop