หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้องปฏิบัติการอบแห้งและเก็บรักษา) -..
52. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก (ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบในคน) 0-4334-8354..
53. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 053-948244..
54. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฏิบัติการQ.C) 053-948244..
55. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฎิบัติการเคมี) 053-948244..
56. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการวิจัยโลหะวิทยาและการต่อโลหะ-เซรามิก ) 0 53-94 340..
57. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการเคมีของข้าว) 0 5394 3401..
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ(ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พลาสติก ) ..
59. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการพัฒนาเพื่อลดขนาดในการวิเคราะห์โดยการไหล) 053-943341 ..
60. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการสาหร่ายประยุกต์ ) 0-53941950-..
61. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี ) 043-202377..
62. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการ Senior Porject ) 043-202377..
63. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา) 043-202377..
64. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์) 0-3435-1399..
65. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ห้องปฏิบัติการงานวิจัยสภาวะแวดล้อม) 0-3435-1399..
66. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ (ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ป่าไม้) 0-2561-4292..
67. บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3520-1618..
68. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์โลหะหนัก ) 02-2188123-..
69. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี) 02-2188123,..
70. หจก.โอ.ที.เคมืคอล แอน เมทเติ้ลลิ๊ก (ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ) 0-2454-0805..
71. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ) 0-2241-8373..
72. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฎิบัติกาห้องวิเคราะห์สารประกอบ 1) 0-7567-3224..
73. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ฝ่ายเครื่องมือวัด(ห้องปฎิบัติการสอบเทียบความดัน) 0-2942-8567..
74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบมิติ)* 02-872 5281..
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบมวล)* 02-872 5281..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop