หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 66-3889-184..
177. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0 2564 6530..
178. บริษัทสยามนิปปอนสทีล้อมพอน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3889-1453..
179. หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบ ทดสอบวิเคราะห์คุณภาพลูกกุ้ง) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0-2564-6530..
180. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์) 044-223-263..
181. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบบริการวินิจฉัยโรคกุ้ง) 0-2564-6530..
182. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ (ห้องปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ของป่า) 0-2579-9177..
183. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี) -..
184. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องปฎิการวิเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซล)** 086-358-220..
185. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ (ห้องปฏิบัติการวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้) 0-2561-4292..
186. บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด(ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2463-0160..
187. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒ่นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นบาลา-ฮาลาจังหวัดนราธิวาส (ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้น)* 0-7358-6037..
188. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง) 0-2248-7542..
189. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังและอนุพันธ์)* 0-2940-5634..
190. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องปฎิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี )* (034) 355-1..
191. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องกล CNC) 055 411096 ..
192. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและอุตสาหการ(ห้องปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกส์) 055 411096 ..
193. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี) (044)223-26..
194. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (ห้องปฏิบัติการฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก) 0-4427-9640..
195. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (ห้องปฏิบัติการฝ่ายทดสอบวัคซีนอหิวาห์สุกรและกาฬโรคเป็ด) 0-4431-1592..
196. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (ห้องปฏิบัติการฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต)* 0-44279-640..
197. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา (ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา) 0-2968-7631..
198. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4336 2122..
199. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา (ห้องปฏิบัติการกลุ่มเชื้อราวิทยาและแบคทีเรีย) 0-2968-7631..
200. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด) 0-3636-8000..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop