หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ) 0-7431-6260..
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ) 0-7431-6260..
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์) 0-7542-0559..
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 075-420558-..
30. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิจัย) 0-3421-9361..
31. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ) 0-3421-9361..
32. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ) 0-3421-9361..
33. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพ) 0-3421-9361..
34. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 0-3421-9361..
35. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3421-9361..
36. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร) 0-3421-9361..
37. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการกลาง 3) 053-943346 ..
38. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์) 0-3663-9091..
39. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา(ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน) 053-943346 ..
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 2) 02-9883655 ..
41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 1) 02-9883655-..
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของแข็ง) 0-2988-3655..
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการความร้อน) 0-2988-3655..
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการกลศาสตร์ของไหล) 0-2988-3655..
45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการโรงประลองวิศวกรรม) 0-2988-3655..
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์) 0-2988-3655..
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการเครื่องจักร CNC)* 0-2988-3655..
48. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ห้องปฎิบัติการทดสอบกระดาษ) 0-2356-8359..
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนย์วิจัยทางด้านวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิง) 02-9883655 ..
50. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม) 02-9428381..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop