หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการQuality Assurance Lab) 0-2470-7726..
227. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการBiological Properties Research Unit) 0-2470-7723..
228. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-3421-9361..
229. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี (ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวินิจฉัยปัญหาการผสมพันธุ์ การผสมติดยาก) 0 - 3632 - ..
230. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวินิจฉัยปัญหาการผสมพันธุ์ การผสมติดยาก) 0-4437-1040..
231. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการProduce Packaging Lab) 0-2470-7725..
232. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์) 0-5394-7000..
233. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน) 0-4422-3000..
234. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ห้องปฎิบัติการInstrument Lab) 0-2470-7725..
235. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร) 0-4422-3000..
236. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ หน่วยวิจัย (ห้องปฎิบัตการวิจัยด้านทันตชีววัสดุ) 0-2644-8644..
237. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยงานบริการวิชาการและวิจัย) 0-2660-7555..
238. บริษัท ปับลิค ฟาร์มาซูติคอล แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2277-8266..
239. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2900-5588..
240. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ๐-๓๖๖๓-๘๖๑๐..
241. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ 0-2392-4338..
242. บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2328-1534..
243. บริษัท พิคโก้ ฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2537-3547..
244. บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2577-1016..
245. บริษัท ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2573-9078..
246. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก (ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวินิจฉัยปัญหาการผสมพันธุ์) 0-5528-3135..
247. บริษัท ไฮเป็กซ์ (แก้วสารพัดนึก) จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0389..
248. บริษัท ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2294-0048..
249. บริษัท โอสถสภา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2351-1035..
250. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.(เบญจโอสถ) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2243-0079..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop