หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 028855801..
2. วช 025098113..
3. ห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 037-392-901..
4. ไอโซโทปไฮโดรโลยี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
5. กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
6. ห้องปฏิบัติการ PCR 035866497..
7. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0-2218-9581..
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-4372-2118..
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4372-2118..
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-4372-2118..
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-7433-6933..
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์) 0-7433-6933..
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-7433-6933..
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-7433-6933..
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 0-7433-6933..
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-7433-6933..
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-7433-6933..
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 0-7433-6933..
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-7433-6933..
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-3641-2751..
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์) 0-3642-2607..
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) 0-3642-2607..
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์) 0-3642-2607..
24. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-2697-6505..
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาการเชื่อม) 0-7431-6260..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop