หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. สถาบันโรคทรวงอก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 580-3423..
52. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2385-9024..
53. โรงพยาบาลปาย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปาย) 0-5369-9211..
54. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเบตง) 0-7323-1025..
55. โรงพยาบาลปะนาเระ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะนาเระ) 0-7349-9067..
56. บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3823-9445..
57. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3857-5022..
58. โรงพยาบาลโซ่พิสัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลโซ่พิสัย) 0-4248-5099..
59. โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี) 0-3932-1233..
60. โรงพยาบาลปราณบุรี (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราณบุรี) 0-3262-1757..
61. บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5337-2902..
62. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฏิบัติการชันสูตรรวม) 0-4377-1439..
63. โรงพยาบาลป่าแดด (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าแดด) 0-5365-4479..
64. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พี.เอ็น.มารีน ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด 0-3442-7696..
65. บริษัท รวมอาหาร จำกัด 0-3420-0173..
66. โรงพยาบาลควนขนุน (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7468-1198..
67. โรงพยาบาลทับเที่ยง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลทับเที่ยง) 0-7521-8988..
68. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาบริหารโรงพยาบาล*** 0-2312-6300..
69. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 0-2954-7300..
70. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องโครงงานสำหรับนักศึกษา) 0-2954-7300..
71. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม) 0-2954-7300..
72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์( ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อสัตว์) 0-2737-3000..
73. บริษัท อมรไชย จำกัด (สาขาท่าเรือ) (ห้องปฏิบัติการบริษัท อมรชัย จำกัด สาขาท่าเรือ) 035-222710-..
74. บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการเวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์และเคมี) 0-7448-3482..
75. บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด 0-7782-5197..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop