หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวท หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8393..
102. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยรอยโรคในช่องปาก (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2644-8644..
103. โรงพยาบาลปาย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปาย) 0-5369-9211..
104. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่ออนินทรีย์ (ห้องปฎิบัติการการทำลายและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ) 0-2218-8634..
105. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา (ห้องปฏิบัติการอิมโมโนทางชีววิทยา) 02-2188849-..
106. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป) 02-218-8798..
107. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการOral Pathology Lab) 02-218-8798..
108. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจชิ้นเนื้อในช่องปาก) 02-218-8798..
109. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง(ห้องปฏิบัติการกลาง)* 0-4535-3500..
110. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลของไหล)* 0-4535-3380..
111. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (ห้องปฏิบัติการเอนโดดอนต์) 02-2188634,..
112. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก) 02-2188634,..
113. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการครอบและสะพานฟัน) 02-2188634,..
114. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการฟันปลอมทั้งปาก) 02-2188634,..
115. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมบดเคี้ยว) 02-2188634..
116. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์) -2218-8634,..
117. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล(ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี) 02-2185279..
118. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา (ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยา) 0-2218-8690..
119. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (ห้องปฎิบัติการOrthodontic) 0-2218-8930..
120. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ ) 02-2188677-..
121. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ(ห้องวิเคราะหธาตุ 1) 075-673-224..
122. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการNeuroanatom ) 02-2188885..
123. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการHistology ) 02-218888-7..
124. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์(ห้องปฏิบัติการ Gross anatomy) 02-218-8885..
125. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ(ห้องปฎิการด้านหาจุดหลอมเหลว ) 02-9428555 ..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop