หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
151. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการชีววัสดุ) 043 364409..
152. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ )* 0-4320-2378..
153. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์)* 0-4334-8354..
154. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก (ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบในคน) 0-4334-8354..
155. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์) 0-4320-2362..
156. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลางเป่าแก้ว ) 0-43-242-33..
157. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการ Senior Porject ) 043-202377..
158. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี ) 043-202377..
159. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา) 043-202377..
160. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิจัยการบดเคี้ยว) 043 364409..
161. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ Microbiology ) 043 364409..
162. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 301 อาคารปฏิบัติการ ) 0-7444-3955..
163. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 608) 0-7444-3955..
164. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี(ห้องปฎิบัติการเคมี AAS,HPLC) 074 - 31188..
165. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องโครงงานสำหรับนักศึกษา) 0-2954-7300..
166. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก ) 0-2954-7300..
167. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 0-2954-7300..
168. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม) 0-2954-7300..
169. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการทฤษฏีวงจรไฟฟ้า) 0-2954-7300..
170. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า( ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัด ) 0-2954-7300..
171. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบชีวมูลของยาสามัญ) 0-5526-1000..
172. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลาง) 0-3839-3481..
173. มหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ -..
174. Aeroflex International Co., Ltd ( Technical R&D Department ) 0-3889-3599..
175. วัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2562-0096..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [2]  [3]  [4]  [5]  [67 [8]  [9]  [10]  [11ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop