หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ( ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ) 0-2226-5925..
127. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์( ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อสัตว์) 0-2737-3000..
128. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม ( ห้องปฏิบัติการแปลงรูปและควบคุมกำลังไฟฟ้า) 023264221..
129. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล) 0-2739-2412..
130. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ห้องปฏิบัติการวิจัย)* 0-2 7373000..
131. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม( ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เคลือบผิว สี มีวัตถุประสงค์ ) 02-470-8907..
132. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิต Manufacturing Technology) 02-4708554..
133. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา Metallurgy Lab.) 02-4708554..
134. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบคุณภาพ) 02-4708554..
135. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ Material Testing Lab.) 0-2470-8554..
136. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์เครื่องมือวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2913-2500..
137. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ(ห้องวิเคราะหธาตุ 1) 075-673-224..
138. มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม) 0-2457-0068..
139. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม) -..
140. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการระบบทำความเย็นและปรับอากาศ) -..
141. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ) -..
142. มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลห้อง (ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล) -..
143. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 073 - 33460..
144. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7428-6315..
145. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์) 074 - 28891..
146. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-7428-7142..
147. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือกลาง) 074-286333..
148. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการทางอุณหภูมิ) 0-7421-3008..
149. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง(ห้องปฏิบัติการกลาง)* 0-4535-3500..
150. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลของไหล)* 0-4535-3380..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop