หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
151. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 0-7433-6933..
152. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-7433-6933..
153. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-7433-6933..
154. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-7433-6933..
155. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์) 0-7433-6933..
156. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-7433-6933..
157. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 0-7433-6933..
158. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-7433-6933..
159. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-7433-6933..
160. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องกล CNC) 055 411096 ..
161. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและอุตสาหการ(ห้องปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกส์) 055 411096 ..
162. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะเกษตรและชีวภาพ โปรแกรมวิชาการผลิตและการจัดการเกษตร (ห้องปฏิบัติการการผลิต) 0-2512-5192..
163. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-2939-1945..
164. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการก่อสร้าง) 0-2939-1945..
165. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ) 02-9426900..
166. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-2939-1945..
167. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา) 0-2939-1945..
168. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0-2939-1945..
169. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-2939-1945..
170. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคหกรรม (ห้องปฎิบัติการคหกรรม) 0-2939-1945..
171. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา (ห้องปฎิบัติการชีววิทยา) 0-2939-1945..
172. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์) 0-2939-1945..
173. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0-7537-7446..
174. มหาวิทยาลัยราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบติการอุตสาหการ) 0-4531-2176..
175. มหาวิทยาลัยราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0-4531-2176..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [2]  [3]  [4]  [5]  [67 [8]  [9]  [10]  [11ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop