หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2942-8664..
227. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ฝ่ายเครื่องมือวัด(ห้องปฎิบัติการสอบเทียบความดัน) 0-2942-8567..
228. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (ห้องปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหาร)* 0-2942-8629..
229. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังและอนุพันธ์)* 0-2940-5634..
230. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9428629ต..
231. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบนค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (ห้องปฏิบัติการทดสอบทางชีวภาพด้านโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร)* 0-2942-8629..
232. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบนค้นค้วาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบทางเคมีและกายภาพ)* 0-2942-8629..
233. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบนค้นค้วาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบทางจุลชีววิทยา)* 0-2942-8629..
234. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม หน่วยปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบ) 02-942-8566..
235. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม(ห้องปฎิบัติการเครื่องกัด CNC) 0-2942-8567..
236. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการมลพิษน้ำ) 0-2942-8036..
237. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม) 02-9428381..
238. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือกลาง,ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ) 02-5625555ต..
239. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตว์วิทยา (ห้องเครื่องมือกลางและห้องกล้องจุลทรรศ์) 0-2579-1022..
240. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (ห้องทดลองของไหลและอุณหภาพ)* 056-334236,..
241. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์(ห้องอณูชีววิทยาช่องปาก ) (053)-94444..
242. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานวิทยาหลังเก็บเกี่ยว (ห้องปฏิบัติการ Molecular Lab)* 0-5394-4031..
243. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หน่วยวิจัยเคมีประยุกต์และสิ่งแวดล้อม)* 053 943341..
244. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย)* 0-5394-4338..
245. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้องปฏิบัติการ Analytical Sciences Unit (ASUII) 0-5394-5055..
246. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการทดสอบสุขภาพ) ..
247. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-5394-4440..
248. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอาหารพืชและชีวเคมี) 0-5394-4031..
249. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์)* 0-5394-6027..
250. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์)* 0-5394-6027..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop