หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมลง) 0-5394-2454..
252. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฎวิทยา(ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา) 0-5394-2454..
253. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเคมีดินพืช)* 0-5394-2460..
254. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทางดิน)* 053-946027..
255. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน) (053) 94403..
256. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบพืชไร่) 053-946027..
257. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่(ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและธาตุอาหารพืช) 053-946027..
258. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5394-4342..
259. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา (ห้องปฎิบัติการธรณีวิทยา) 053-943417-..
260. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการพัฒนาเพื่อลดขนาดในการวิเคราะห์โดยการไหล) 053-943341 ..
261. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการเคมีของข้าว) 0 5394 3401..
262. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการวิจัยโลหะวิทยาและการต่อโลหะ-เซรามิก ) 0 53-94 340..
263. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฎิบัติการวิจัยพันธุ์ศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเซลล์)* 0-5394-3346..
264. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการสาหร่ายประยุกต์ ) 0-53941950-..
265. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการกลาง 3) 053-943346 ..
266. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา(ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน) 053-943346 ..
267. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการไม้)* 053-942810..
268. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฎิบัติการเคมี) 053-948244..
269. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฏิบัติการQ.C) 053-948244..
270. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 053-948244..
271. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (ห้องจุลชีววิทยาไร้ออกซิเจน ) 053-944-440..
272. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลาง)* (66)-(053)-..
273. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมสาร)* 66-0-5394-4..
274. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์)* 66-053-944-..
275. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาในช่องปาก)* <66>-<053>-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop