หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคนิคการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการวิจัย) 0-2997-2200..
127. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรม (ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์) 0-2997-2200..
128. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 02-310-8570..
129. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฎิบัติการสำรวจ ปฐพี ชลศาสตร์ โครงสร้างและคอนกรีต) 02-310-8577..
130. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ) 0-2310-8577..
131. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ) 02-3108408..
132. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 02-3108407..
133. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาอิเลคทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์) 02-310-8409..
134. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 02-310-8390..
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4372-2118..
136. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-4372-2118..
137. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-4372-2118..
138. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-4374-2616..
139. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3947-1073..
140. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 0-4283-5223..
141. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการทดสอบ วิเคราะห์ )* 053-412526 ..
142. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก) 053-885660-..
143. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี) 0-3642-2607..
144. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) 0-3642-2607..
145. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์) 0-3642-2607..
146. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์) 0-3642-2607..
147. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-3641-2751..
148. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0-1854-4799..
149. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ) 0-2241-8373..
150. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร) 0-2241-8373..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop