หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
451. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-4326-2050..
452. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการอิมมูนและซีรั่มวิทยา) 0-4326-2050..
453. บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2420-0079..
454. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการกล่มงานวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณท์) 0-4326-2050..
455. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางปศุสัตว์) 0-4326-2050..
456. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กองโภชนาการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีโภชนาการ (กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ)* 0-2968-7619..
457. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ห้องปฎิบัติการชันสูตร) 0-4566-1663..
458. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านน้ำ) (02)549-352..
459. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา)* 0-2244-5280..
460. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านอากาศ) 02-549-3526..
461. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านดิน) (02)549-352..
462. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านเคมี อาหาร) (02)549-352..
463. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 02-5493526-..
464. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์) (02)549-352..
465. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบด้าน EMC) 0-2280-7272..
466. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี) 02-713-6290..
467. ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0-74288-392..
468. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 0-2280-7272..
469. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย(ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาค (Optical Microstructure & Scanning Electron Microscope : SEM) 02-713-6290..
470. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและการดัดโค้ง (Tensile Test/Bend Test) 02-713-6290..
471. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการบริการทดสอบด้าน EMC) 0-2709-4860..
472. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ) 02-564-6500..
473. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการชีววัสดุ) 043 364409..
474. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มพยาธิวิทยา) 0-2579-8908..
475. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ห้องปฎิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยา)* 0-2579-8908..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [1819 [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop