หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
426. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการOral Pathology Lab) 02-218-8798..
427. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป) 02-218-8798..
428. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา (ห้องปฏิบัติการอิมโมโนทางชีววิทยา) 02-2188849-..
429. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่ออนินทรีย์ (ห้องปฎิบัติการการทำลายและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ) 0-2218-8634..
430. โรงพยาบาลปาย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปาย) 0-5369-9211..
431. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยรอยโรคในช่องปาก (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2644-8644..
432. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวท หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2218-8393..
433. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและระบบ (หน่วยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์)* 0-5394-2454..
434. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช)* 0-5394-2454..
435. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการไฟฟ้าแรงสูง) 02-5493420..
436. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาของพืช (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-5485..
437. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีประยุกต์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6781..
438. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หน่วยปฏิบัติการวิจัย Internal Combustion Engine (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
439. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หน่วยปฏิบัติการวิจัย Membrane Bioseparation Technology (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
440. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก และโลหะ) 0-2324-0710..
441. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทยาง พลาสติก เส้นใยไฟเบอร์กลาส) 0-2324-0710..
442. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์) 0-2324-0710..
443. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์) 02 -218 805..
444. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทั่วไป) 0-2324-0710..
445. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเหล็กก่อสร้าง เหล็กโครงสร้าง และผลิตภัณฑ์เหล็ก ) 0-2324-0710..
446. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบมลพิษจากยานยนต์) 0-2324-0710..
447. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) 0-2218-3765..
448. บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-3256-1676..
449. บริษํท ทักษินอุตสาหกรรมน้ำมันปาร์ม(1993)จำกัด* 0-7720-5230..
450. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม( ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เคลือบผิว สี มีวัตถุประสงค์ ) 02-470-8907..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [16]  [1718 [19]  [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop