หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
401. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานทดสอบทางกายภาพ (ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพ) (044) 223-2..
402. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ) (044) 223-2..
403. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์) 044-223455..
404. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมขนส่ง (ห้องปฏิบัติการสำรวจ) 044-223406..
405. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ(ห้องปฎิการด้าน X-ray Analytical Microscope (XGT-2000W) 02-9428555ต..
406. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ(ห้องปฎิบัติการด้านทดสอบความแข็ง ) 02-9428555ต..
407. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ(ห้องปฎิการด้านNon Distructive Test ... Type Ultrasonic Test (UT) ) 02-9428555 ..
408. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ(ห้องปฎิการด้านหาจุดหลอมเหลว ) 02-9428555 ..
409. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์(ห้องปฏิบัติการ Gross anatomy) 02-218-8885..
410. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการHistology ) 02-218888-7..
411. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการNeuroanatom ) 02-2188885..
412. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ(ห้องวิเคราะหธาตุ 1) 075-673-224..
413. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ ) 02-2188677-..
414. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (ห้องปฎิบัติการOrthodontic) 0-2218-8930..
415. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา (ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยา) 0-2218-8690..
416. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล(ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี) 02-2185279..
417. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์) -2218-8634,..
418. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมบดเคี้ยว) 02-2188634..
419. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการฟันปลอมทั้งปาก) 02-2188634,..
420. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ห้องปฎิบัติการครอบและสะพานฟัน) 02-2188634,..
421. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก) 02-2188634,..
422. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (ห้องปฏิบัติการเอนโดดอนต์) 02-2188634,..
423. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลของไหล)* 0-4535-3380..
424. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง(ห้องปฏิบัติการกลาง)* 0-4535-3500..
425. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการตรวจชิ้นเนื้อในช่องปาก) 02-218-8798..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [13]  [14]  [15]  [1617 [18]  [19]  [20]  [21]  [22

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop