หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
76. โรงพยาบาลปากช่องนานา (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปากช่องนานา) 0-4431-1854..
77. โรงพยาบาลปากท่อ (ห้องปฏฺบัติการกลางโรงพยาบาลปากท่อ) (032) 281-5..
78. โรงพยาบาลปางมะผ้า (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปางมะผ้า) .0-5361-715..
79. โรงพยาบาลปลายพระยา (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลปลายพระยา) 0-7568-7454..
80. โรงพยาบาลปลาปาก (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปลาปาก) 0-4258-9103..
81. โรงพยาบาลปทุมธานี (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลปทุมธานี) 0-2598-8888..
82. โรงพยาบาลพิจิตร (ห้องปฏิบัติการ OPD) 0-5661-1355..
83. โรงพยาบาลพบพระ (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 055-569211-..
84. โรงพยาบาลพุทธชินราช (ห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก) 055-219844..
85. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางชีวภาพด้านโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร)** 02-5790840 ..
86. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านเคมี)** 02-5790840 ..
87. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา)** 02-5790840 ..
88. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์( ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อสัตว์) 0-2737-3000..
89. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาบริหารโรงพยาบาล*** 0-2312-6300..
90. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ หมวดพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปฎิกิริยาอีไลซ่า) 0-4334-2949..
91. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการ X-RAY) ..
92. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องโครงงานสำหรับนักศึกษา) 0-2954-7300..
93. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 0-2954-7300..
94. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม) 0-2954-7300..
95. Amcor Flexibles Bangkok PCL 02-7502240-..
96. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานบ้านพรุ) 0-7420-0500..
97. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน ) 055-728400#..
98. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด 0-3484-5334..
99. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พี.เอ็น.มารีน ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด 0-3442-7696..
100. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [34 [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop