หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. บริษัท โรงสีธัญญุรุ่งเรืองชัย (ปทท) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4420-7777..
252. บริษัท แม่กลองฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท แม่กลองฟูดส์ จำกัด) 0-3472-3491..
253. บริษัท เมย์โอฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2709-4258..
254. บ.พนัสโภคภัณฑ์ 038-464520-..
255. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
256. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สระบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 036-341200 ..
257. Sara Lee Coffee + Tea (Thailand) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-529-1719..
258. NST FOOD INGREDIENTS Co.,Ltd. (ห้องปฎิบัติการ NST Microbiologics) 02-8127700..
259. Nestle (thai) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-6487800..
260. สถาบันโรคทรวงอก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 580-3423..
261. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวุธอุตสาหกรรม (ห้องวิเคราะห์ทางเคมี) 035-631305..
262. ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติวิเคราะห์ ทดสอบ) 2579 9594, ..
263. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 034-839492-..
264. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด 0-2516-8811..
265. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
266. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
267. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พี.เอ็น.มารีน ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด 0-3442-7696..
268. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด 0-3484-5334..
269. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน ) 055-728400#..
270. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานบ้านพรุ) 0-7420-0500..
271. Amcor Flexibles Bangkok PCL 02-7502240-..
272. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม) 0-2954-7300..
273. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 0-2954-7300..
274. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(ห้องโครงงานสำหรับนักศึกษา) 0-2954-7300..
275. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการ X-RAY) ..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop