หน้าหลัก | thai English | Site map

Download >> เอกสารเผยแพร่
เอกสารหมวดข้อแนะนำ

 

ลำดับที่

ชื่อเอกสาร

หมายเลขเอกสาร

วันที่ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1.

ข้อแนะนำสำหรับกระบวนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการประเมิน

LA-G-01-08/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

2.

ข้อแนะนำในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน

LA-G-02-08/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

3.

ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเชิงกล

LA-G-03-07/10-19
(Thai version)

25-10-19

4.

ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี

LA-G-04-07/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

5.

ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยา

LA-G-05-06/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

6.

ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชีววิทยา

LA-G-06-07/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

7.

ข้อแนะนำในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

LA-G-07-08/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

8.

ข้อแนะนำในการหาค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ทางเคมี

LA-G-08-07/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

9.

การสอบกลับได้ของการวัด

-

- แทนที่ด้วยLA-R-05-07/04-15

10.

ข้อแนะนำในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ

LA-G-10-07/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

11.

ข้อแนะนำในการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

LA-G-11-07/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

12.

ข้อแนะนำในการทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

LA-G-12-07/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

13.

ข้อแนะนำการกรอกแบบและการยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

LA-G-13-06/10-17
(Thai version)

25-10-17

-

14.

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201