หน้าหลัก | thai English | Site map

Download >> เอกสารเผยแพร่
เอกสารหมวดกฎระเบียบ

 

ลำดับที่

ชื่อเอกสาร

หมายเลขเอกสาร

วันที่ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1

โครงสร้างขององค์กร
LA-R-01-14/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

2

อัตราค่าธรรมเนียม

LA-R-02-11/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

3

ข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

LA-R-03-18/02-19(Thai version)

25-10-19

-

4

เกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง

LA-R-04-15/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

5

การสอบกลับได้ของการวัด

LA-R-05-09/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

6

ข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

LA-R-06-11/10-19(Thai version)

25-10-19

-

7

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประเมินระบบงานห้องปฏิบัติการ

LA-R-07-06/10-19
(Thai version)

25-10-19

-

8

ข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

LA-R-08-06/10-19(Thai version)

25-10-19

-

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201