หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องภาพกิจกรรม
พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 24 ก.พ. 2558

ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องปฏิบัติการหาดใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องปฏิบัติการพิษณุโลก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201