หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทางดิน)* 053-946027..
177. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน) (053) 94403..
178. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบพืชไร่) 053-946027..
179. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล) 053-221667..
180. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่(ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและธาตุอาหารพืช) 053-946027..
181. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5394-4342..
182. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา (ห้องปฎิบัติการธรณีวิทยา) 053-943417-..
183. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการพัฒนาเพื่อลดขนาดในการวิเคราะห์โดยการไหล) 053-943341 ..
184. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการเคมีของข้าว) 0 5394 3401..
185. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการวิจัยโลหะวิทยาและการต่อโลหะ-เซรามิก ) 0 53-94 340..
186. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฎิบัติการวิจัยพันธุ์ศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเซลล์)* 0-5394-3346..
187. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการสาหร่ายประยุกต์ ) 0-53941950-..
188. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการกลาง 3) 053-943346 ..
189. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา(ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน) 053-943346 ..
190. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการไม้)* 053-942810..
191. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฎิบัติการเคมี) 053-948244..
192. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฏิบัติการQ.C) 053-948244..
193. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 053-948244..
194. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (ห้องจุลชีววิทยาไร้ออกซิเจน ) 053-944-440..
195. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลาง)* (66)-(053)-..
196. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมสาร)* 66-0-5394-4..
197. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์)* 66-053-944-..
198. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาในช่องปาก)* <66>-<053>-..
199. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุศาสตร์)* (66)-(053)-..
200. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 1) 02-9883655-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop