หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
151. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ)* 02-5625045..
152. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดิน) 0-2579-2116..
153. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ฝ่ายเครื่องมือวัด(ห้องปฎิบัติการสอบเทียบความดัน) 0-2942-8567..
154. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังและอนุพันธ์)* 0-2940-5634..
155. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9428629ต..
156. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม(ห้องปฎิบัติการเครื่องกัด CNC) 0-2942-8567..
157. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการมลพิษน้ำ) 0-2942-8036..
158. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม) 02-9428381..
159. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือกลาง,ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ) 02-5625555ต..
160. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตว์วิทยา (ห้องเครื่องมือกลางและห้องกล้องจุลทรรศ์) 0-2579-1022..
161. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (ห้องทดลองของไหลและอุณหภาพ)* 056-334236,..
162. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง)* 053-944109..
163. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์(ห้องอณูชีววิทยาช่องปาก ) (053)-94444..
164. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานวิทยาหลังเก็บเกี่ยว (ห้องปฏิบัติการ Molecular Lab)* 0-5394-4031..
165. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและระบบ (หน่วยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์)* 0-5394-2454..
166. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช)* 0-5394-2454..
167. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หน่วยวิจัยเคมีประยุกต์และสิ่งแวดล้อม)* 053 943341..
168. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการทดสอบสุขภาพ) ..
169. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-5394-4440..
170. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอาหารพืชและชีวเคมี) 0-5394-4031..
171. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์)* 0-5394-6027..
172. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์)* 0-5394-6027..
173. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมลง) 0-5394-2454..
174. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฎวิทยา(ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา) 0-5394-2454..
175. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเคมีดินพืช)* 0-5394-2460..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [2]  [3]  [4]  [5]  [67 [8]  [9]  [10]  [11ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop