หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1176. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม (ห้องสอบเทียบมิติ) 0-2872-5281..
1177. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2697-6505..
1178. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม(ห้องปฎิบัติการเครื่องกัด CNC) 0-2942-8567..
1179. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2356-8359..
1180. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-2939-1945..
1181. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคหกรรม (ห้องปฎิบัติการคหกรรม) 0-2939-1945..
1182. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์) 0-2939-1945..
1183. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-2939-1945..
1184. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา) 0-2579-4122..
1185. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา (ห้องปฎิบัติการชีววิทยา) 0-2939-1945..
1186. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา) 02-5794122..
1187. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 02-5794122..
1188. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง (ห้องปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและเคมีภัณฑ์) 02-5794122..
1189. บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการด้านทดสอบ) 0-2452-1291..
1190. บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3441-9888..
1191. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส์ ประเทศไทย (ห้องปฏิบัติการทั่วไป) 0-4432-2192..
1192. บริษัท ไดนิสเทค จำกัด 0-2946-1732..
1193. บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด 0-2987-3252..
1194. บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 08-1320-678..
1195. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-2564-4481..
1196. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ) 0-2564-4440..
1197. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กลุ่มงานอุตสาหกรรมป่าไม้ (ห้องปฏิบัติการด้านปฐพีวิทยาป่าไม้) 0-2561-4292..
1198. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ฝ่ายเครื่องมือวัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้า) 0-2942-8566..
1199. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการทดสอบภาชนะบรรจุอาหาร) 0-2201-7000..
1200. บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์จุลลินทรีย์) 0-3236-8270..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [44]  [45]  [46]  [4748 [49]  [50]  [51]  [52]  [53

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop