หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1151. บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบดิน) 0-4488-1151..
1152. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบคุณภาพ) 02-4708554..
1153. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเจือปน) 0-2940-6340..
1154. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ห้องปฎิบัติการศูนย์จุลินทรีย์) 0-2577-4027..
1155. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำ) 02-2188032..
1156. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการศูนย์จุลินทรีย์) 0-2577-9027..
1157. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม) 0-3472-0170..
1158. บริษัท ไบโอเซน จำกัด (ห้องปฏิบัติการB2 Laboratory) 0-2704-6407..
1159. การประปานครหลวง ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ (ห้องปฏิบัติการส่วนวิเคราะห์ทางเคมี) 0-2503-9365..
1160. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิงทางรังสี) 0-2562-0096..
1161. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โครงการวิจัยฟิสิกส์และวิทยาการก้าวหน้า (ห้องปฎิบัติการx-Rap fluorescenece) 0-2579-5230..
1162. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานประมาณูเพื่อสินติ (ห้องปฏิบัติการประเมินผลกระทบการจัดการภาคฯ) 0-2579-5230..
1163. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ (ห้องปฎิบัติการSudity Control) 0-2579-5234..
1164. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2 (ห้องปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 2) 0-5571-7509..
1165. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเขต1) 0-3461-1111..
1166. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน) 0-3938-8116..
1167. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล) 053-221667..
1168. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว (ห้องปฎิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์) 0-2561- 413..
1169. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โครงการวิจัยฟิสิกส์และวิทยาการก้าวหน้า (ห้องปฎิบัติการ Neufron Activation Analysis) 0-2579-5230..
1170. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2940-5442..
1171. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย) 0-2579-8600..
1172. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเภสัชศาสตร์) 0-4375-4360..
1173. IDS Manufacturing Limited (ห้องปฏิบัติการIDS Manufacturing Limited) 0-2987-6500..
1174. บริษัท ศรีเอชันเซนเตอร์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2591-1450..
1175. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา) 02-5740622-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [42]  [43]  [44]  [45]  [4647 [48]  [49]  [50]  [51ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop