หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1126. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ Material Testing Lab.) 0-2470-8554..
1127. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ(ห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติก ) ..
1128. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ห้องปฎิบัติการหน่วยเซลล์วิทยาและชีววิทยาโมเลกุล) ..
1129. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลุ่มเภสัชกรรมและเทคโนโลยี) 0-2312-6300..
1130. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ(ห้องปฏิบัติการกระบวนการพลาสติก) ..
1131. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ(ห้องปฏิบัติการวัสดุเสริมแรง ) ..
1132. ห้องปฎิบัติการระบบโทรคมนาคม 02-9883655 ..
1133. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาอิเลคทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์) 02-310-8409..
1134. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 02-310-8390..
1135. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการมลพิษน้ำ) 0-2942-8036..
1136. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน) 02-470-9096..
1137. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ) 0-2310-8577..
1138. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก) 053-885660-..
1139. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการเชื่อมและโลหะแผ่น) 02-549-3440..
1140. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 02-3126300-..
1141. มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า) -..
1142. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ Microbiology ) 043 364409..
1143. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) 02-5493420..
1144. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิจัยการบดเคี้ยว) 043 364409..
1145. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 02-913-2500..
1146. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) 02-913-2500..
1147. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2201-5114..
1148. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-3865-5301..
1149. กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 4) 0-4239-8544..
1150. บริษัท ชัยภูมิพืชผล (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4441-1149..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [41]  [42]  [43]  [44]  [4546 [47]  [48]  [49]  [50ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop