หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1101. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฎิบัติการชีวโมเลกุล ) 0-7567-3224..
1102. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาพืชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 0-7541-1144..
1103. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3947-1073..
1104. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 608) 0-7444-3955..
1105. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0-3226-1790..
1106. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 0-3524-2554..
1107. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตว์วิทยา (ห้องเครื่องมือกลางและห้องกล้องจุลทรรศ์) 0-2579-1022..
1108. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ห้องปฏิบัติการ รักษาพยาบาลสัตว์) 0-4461-1988..
1109. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการพิษสุนัขบ้า) 056-476-597..
1110. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3868-3968..
1111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง) 02-549-3420..
1112. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร) 0-2241-8373..
1113. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา Metallurgy Lab.) 02-4708554..
1114. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราด (ห้องปฏบัติการหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ) 0-3954-3335..
1115. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี(ห้องปฎิบัติการเคมี AAS,HPLC) 074 - 31188..
1116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม ( ห้องปฏิบัติการแปลงรูปและควบคุมกำลังไฟฟ้า) 023264221..
1117. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ ) 02-3264127..
1118. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ( ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ) 0-2226-5925..
1119. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะเกษตรและชีวภาพ โปรแกรมวิชาการผลิตและการจัดการเกษตร (ห้องปฏิบัติการการผลิต) 0-2512-5192..
1120. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการยาเม็ด) 0-2644-8720..
1121. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิต Manufacturing Technology) 02-4708554..
1122. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ(ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ) 075-673000..
1123. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดิน) 0-2579-2116..
1124. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ (ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3) 075-673000..
1125. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกช่างยนต์ (ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 02-9132424 ..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [40]  [41]  [42]  [43]  [4445 [46]  [47]  [48]  [49ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop