หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
76. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรม (ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์) 0-2997-2200..
77. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 02-310-8570..
78. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ) 0-2310-8577..
79. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ) 02-3108408..
80. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 02-3108407..
81. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาอิเลคทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเลคทรอนิกส์) 02-310-8409..
82. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 02-310-8390..
83. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4372-2118..
84. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-4372-2118..
85. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-4372-2118..
86. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-4374-2616..
87. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3947-1073..
88. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการทดสอบ วิเคราะห์ )* 053-412526 ..
89. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก) 053-885660-..
90. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี) 0-3642-2607..
91. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) 0-3642-2607..
92. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์) 0-3642-2607..
93. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์) 0-3642-2607..
94. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-3641-2751..
95. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ) 0-2241-8373..
96. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเสียง)* 0-2423-9407..
97. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร) 0-2241-8373..
98. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการด้านอากาศ)* 0-2244-5474..
99. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านน้ำและน้ำเสีย)* 0-2423-9445..
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม(ห้องปฏิบัติการด้านขยะมูลฝอย)* 0-2423-9445..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [34 [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop