หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 689 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. คาร์กิลล์ มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด 036-263300 ..
2. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 028002380..
3. บจก.แซน อี. 68 แลบ 02 9122715-..
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
5. ..
6. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ..
7. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074286904..
8. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ทีโอที 025812416..
9. ห้องปฏิบัตืการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-9428629..
10. Central Lab Thai 043247704-7..
11. ห้องปฏิบัติการทดสอบและมอบเทียบ บริษัท แคลิเทค จำกัด 021580831..
12. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอสจำกัด 02-4338331,..
13. United Analyst & Engineering Consultant CO.,Ltd. 02-7632802..
14. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 023231904..
15. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 074587567..
16. ฝ้ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการไออาร์พีซี 038613571-8..
17. บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด 038-054036-..
18. ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 053869637..
19. บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 038-352170-..
20. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยและน้า กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร ๐-๔๓๒๔-๖๖๕๘..
21. หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๐-๔๕๓๕-๓๖๔๔..
22. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จากัด ๐-๒๔๕๕-๗๔๙๘..
23. ศูนย์สุขภาพสัตว์ปีก บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จากัด ๐-๓๖๒๖-๘๐๓๑..
24. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จากัด (มหาชน) ๐-๓๘๖-๓๖๐๑๔..
25. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ๐-๔๔๓๑-๐๕๐๐..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop