หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-112894
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ  น้ำอ้อยและน้ำตาลทราย

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: Cargille Refractive Index Liquid
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 Polarimeter 1
 Refractometer 1
 pH meter 1
 Conductimeter 1
 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1
 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 1
 Spectrophotometer 1
 Cooling bath 1
 water bath 1
 เครื่องดูดความชื้น 1
 เครื่องแก้วปริมาตร -
 เครื่องเขย่า (Shaker) 2
 Hot plate 6
 ตู้อบ 1
 Liquid-in-Glass Thermometer 2
 Digital Thermometer-Hygrometer 2
 Automatic Dispenser 1
 Density Hydrometer 1
 
 

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 Polarimeter  บริษัท โกลบัล ไดนามิค (ไทยแลนด์) จำกัด 1
 Refractometer  บริษัท โกลบัล ไดนามิค (ไทยแลนด์) จำกัด 1
 pH meter  บริษัท SPC Calibration Center Co.Ltd 1
 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 1
 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง  Mettler-Toledo (thailand) Limited 1
 Spectrophotometer  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 1
 Liquid-in-Glass Thermometer  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 2
 Digital Thermometer-Hygrometer  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 2
 Automatic Dispenser  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 1
 Density Hydrometer  Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) 1
 Volumetric flask  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 6
   
   

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 1. การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าโพลาไรเซชันของน้ำตาลทรายขาว  ICUMSA Method GS2/3-1(1994)
 2. การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าโพลาไรเซชันของน้ำตาลทรายดิบ  ICUMSA Method GS1/2/3/9-1(2007)
 3. การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าสีของน้ำตาลทรายขาวที่มีค่าไม่เกิน 50 IU  ICUMSA Method GS2/3-10(2007)
 4. การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าสีของน้ำตาลทรายขาวเกรด 1 และน้ำตาลทรายขาวเกรด 2  ICUMSA Method GS2/3-9(2005)
 5. การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าสีของน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเกรด 3  ICUMSA Method GS1/3-7(2002)
   
   
   
   
   
   
   
   

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 LGC Standards Proficiency Testing 4 ครั้ง  ค่าสีและค่า Ash ในน้ำตาลทราย ผ่าน -
 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ค่าโพลและค่าสี ในน้ำตาลทราย ผ่าน -
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ค่าโพล , ค่าสี, ความชื้น และ Reducing ในน้ำตาลทราย ผ่าน 2,000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 ค่าโพลาไรเซชั่น 2552  สำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม  No. 0263
 ค่าสี 2552  สำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม  No. 0263
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop