หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต)
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-111036
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : www.greenspot.co.th
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต)
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: KCl, KHP, Glucose, Glutamic acid
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่ -
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 Balance 2 ตำแหน่ง (PG4002-5) 1
 Balance 4 ตำแหน่ง (AT400) 1
 Balance 4 ตำแหน่ง (AX504) 1
 Balance 4 ตำแหน่ง (XP504) 1
 Hot Air Oven (ULE500) 2
 Hot Air Oven (ED115) 2
 BOD Thermostat 1
 pH Meter 3
 Conductivity Meter 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 Balance ทุกรุ่น  Calibrated Tech 4
 Hot Air Oven ทุกรุ่น  Calibrated Tech 2
 BOD Thermostat  Calibrated Tech 1
 pH Meter  Calibrated Tech 3
 Conductivity Meter  Calibrated Tech 1
   
   
   
   
   
   
   
   

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 COD  ANNA 1998 -
 BOD  ANNA 1998 -
 pH  ANNA 1998 -
 Conductivity  ANNA 1998 -
 SS, TS, TDS  ANNA 1998 -
 Protein  AOAC, 2005 -
 %Fat  AOAC, 2005 -
 Moisture  AOAC, 2005 -
 Acidity  AOAC, 2005 -
   
   
   
   

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 ทดสอบควาชำนาญ/กรมวิทยาศาสตร์บริการ/2549  Conductivity ผ่าน -
 กิจกรรมทดสอบควาชำนาญ/กรมวิทยาศาสตร์บริการ/2549  pH ผ่าน -
 กิจกรรมทดสอบควาชำนาญ/กรมวิทยาศาสตร์บริการ/2549  COD ผ่าน -
 กิจกรรมทดสอบควาชำนาญ/กรมวิทยาศาสตร์บริการ/2549  อาหารสัตว์/ความชื้น, โปรตีน, ไขมัน เฉพาะไขมันไม่ผ่าน) -
 กิจกรรมทดสอบควาชำนาญ/กรมวิทยาศาสตร์บริการ/2549  Starch/ความชื้น, โปรตีน, ไขมัน ผ่าน -
 กิจกรรมทดสอบควาชำนาญ/กรมวิทยาศาสตร์บริการ/2549  Milk Powder/ความชื้น, โปรตีน, ไขมัน ผ่าน -
   
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 -สารทั้งหมด 750-4,000 มก./ลบ.ดม. ในน้ำเสีย 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
 -สารแขวนลอยทั้งหมด 10-100 มก./ลบ.ดม. ในน้ำเสีย 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
 -สภาพนำไฟฟ้า 750-2,700 ไมโครซีเมน/ซม. ในน้ำเสีย 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
 -Chemical Oxygen Demand (ซีโอดี) Titrimetric method 40-125 มก./ลบ.ดม. ในน้ำเสีย 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
 -Chemical Oxygen Demand index (เอสที-ซีโอดี) Colorimetric method 25-125 มก./ลบ.ดม. ในน้ำเสีย 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
 -บีโอดี 7-29 มก./ลบ.ดม. ในน้ำเสีย 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
 -สารที่ละลายได้ทั้งหมด มก./ลบ.ดม. ในน้ำเสีย 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
 -ความเป็น กรด-ด่าง 4.0-10.0 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0013
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต)
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop