หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา)*
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-110249
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : www.dusit.ac.th
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ  ด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำใช้ ยา สมุนไพรที่ใช้รักษาโรค เครื่องสำอาง สิ่งทอ สีทา น้ำมันชักเงา หมึกพิมพ์ ซีเมนต์ ปูนขาว ปูนพลาสเตอร์ แร่ โลหะ ปุ๋ย ดิน ยาฆ่าแมลง ของเล่นเด็ก เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์และอื่นๆ

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา)*
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: cu en po
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 Atomic Absophem spec 2
 specmophem 2
 Electronic balance 5
 Incubator 4
 ตู้อบ 4
 ชุดคลื่น 1
 pH Meter 4
 ชุดสกัดน้ำมันและไขมัน 1
 DO meter 1
 เครื่อง HPLC 1
 เครื่อง GC 1
 เครื่อง GC-MS 1
 เครื่อง UV 1
 เครื่อง FTIR 1
 เครื่อง RF 1
 เครื่อง ICPs 1
 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารที่ควบคุมอุณหภูมิ 1
 Water purified 1
 เครื่อง Ion Chromatograph 1
 Electronically controlled Oven 1

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 Spectro phphmeter  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น 1
 Abmit Absorbwen spectro  PARALINE 1
 Electronic Balance  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น 4
 Omen  N.M. กานิคอม 1
 pH meter  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น 2
 Optical themetor  แคลคูลัส 1
 Liquid_In-Glass Therometer  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น 1
 themomegagraph  การ 1
 Barometer  SCG 1
 Themo Huggrometer  NM Techical Center Lab 2
   
   
   

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 Stack  Isokinetic sampling / US,EPA
 Sutfur Dioxide  Chemiluminescence
 Carbon monoxide  NDIR
 Nitric Oxide And Nitrogen Dioxide  Chemilunescence
 Gas Chromatography  NIOSH
 Total organic Carbon, Testo  Analysis
 Sound Level Meter  Sound level meter
 Dosimeter  Dose
 Heat  WBGT
 เครื่องวิเคราะห์หาค่าความร้อน  Bomb Calorimeter
 Particulate Total (TSP), Particulate,Respirable (PM-10)  High Volume gravimetric
 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน  Vibration Meter
 เครื่องวัดความส่องสว่าง  Lux meter

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  Cu Zn Fe ผ่าน 2,000
   pH อยู่ในช่วงรอผล 1,000
   COD - 1,200
   SS ผ่าน 1,000
   TDS อยู่ในช่วงรอผล 1,000
   เครื่องแก้ววัดปริมาตร อยู่ในช่วงรอผล 2,000
   
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 Total Phosphorus/1-40mg/dm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 pH meter /4-10  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Cu / 1-10.00 mg  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Zn / 1-1.0 mg  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Measuring Pipette ขนาด 1cm / 0.0024 cm, 2 cm/0.0024 cm, 5 cm / 0.0025 cm, 10 cm/0.0038 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Volumetric Pipette ขนาด 1 cm / 0.0024 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Volumetric Pipette ขนาด 2 cm / 0.0024 cm, 3 cm / 0.0024 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Volumetric Pipette ขนาด 4 cm / 0.0025 cm, 5 cm / 0.0025 cm, 10 cm / 0.0025 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Volumetric Pipette ขนาด 20 cm / 00.38 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Volumetric Pipette ขนาด 25 cm / 0.0066 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Volumetric Pipette ขนาด 50 cm/ 0.011 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
 Volumetric Pipette ขนาด 100 cm /0.018 cm  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา)*
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop