หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-104733
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : rldc.anamai.moph.go.th
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: งานตรวจวิเคราะห์ทางโลหะหนัก
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่ งานตรวจวิเคราะห์ทางโลหะหนัก
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 กรวยกรองพลาสติ 6 ชุด
 กล้องจุลทรรศน์ 6 ตัว
 เครื่องกรองน้ำชนิด 2 คอลัมน์ 1 เครื่อง
 เครื่องกลั่นน้ำ 2 เครื่อง
 เครื่องกลั่นแบบลดความดัน 1 เครื่อง
 เครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน Hotplate and Stirrer 1 เครื่อง
 เครื่องกวนสาร 2 เครื่อง
 เครื่องกวนสารสะลายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 1 เครื่อง
 เครื่องกำจัดไอสารเคมีแบบเฉพาะที่แหล่งกำเนิด 1 เครื่อง
 เครื่องจ่ายสารละลายสำหรับการไตเตรทอัตโนมัต 1 เครื่อง
 เครื่องจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ 4 เครื่อง
 เครื่องฉายแสง UV 1 เครื่อง
 เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ 1 เครื่อง
 เครื่องชั่ง 3 เครื่อง
 เครื่องชั่งละเอียด 3 เครื่อง
 เครื่องดักไอกรด 1 เครื่อง
 เครื่องดูดความชื้น 4 เครื่อง
 เครื่องดูดสูญญากาศพร้อมชุดกรองสาร 1 เครื่อง
 เครื่องตรวจนับแบคทีเรีย 2 เครื่อง
 เครื่องตรวจวัดค่า BOD ในน้ำเสีย 2 เครื่อง , เครื่องตรวจวัดปริมาณความสกปรก 1 เครื่อง,เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 1 เครื่อง,เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง, เครื่องถ่ายสารละลายสำหรับการไตเตรทอัตโนมัติ 3 เครื่อง,เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง,เครื่องเทียบสี 2 เครื่อง,เครื่องนึ่ง 3 เครื่อง,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง 1 เครื่อง,เครื่องบดตัวอย่างดิน 1 เครื่อง,เครื่องบดละเอียด 1 เครื่อง, เครื่องบรรจุสารลงในคอลัมน์วิเคราะห์ยาฆ่าแมลง 1 เครื่อง,เครื่องปั่นตกตะกอน 1 เครื่อง,เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง 1 เครื่อง,เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน 1 เครื่อง,เครื่องเผาไหม้เซลแบคทีเรีย 1 เครื่อง,เครื่องเพาะเชื้อ 1 เครื่อง,เครื่องมิกซ์เซอร์ 4 เครื่อง,เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง(PH-Meter) 2 เครื่อง, เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง,เครื่องวัดความขุ่น 1 เครื่อง,เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ 1 เครื่อง,เครื่องวัดความนำไฟฟ้า 1 เครื่อง, เครื่องวิเคราะห์ความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง,เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 1 เครื่อง,เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยหลัก ICP 1 เครื่อง,เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน TKN 1เครื่อง,เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารปรอท 1 เครื่อง,เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก 3 เครื่อง,เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์โดยใช้เทคนิคของ GC-MS 1 เครื่อง, เครื่องสกัดสารละลายเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำ 1 เครื่อง,เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง,เครื่องสุ่มเก็บตัวอย่างอากาศทางแบคทีเรีย 1 เครื่อง,เครื่องหล่อเย็น 3 เครื่อง, เครื่องหาปริมาณตะกอนในน้ำ 1 เครื่อง,เครื่องเหวี่ยงตะกอน 1 เครื่อง, เครื่องอ่านผลทดสอบความเป็นพิษ 1 เครื่อง,เครื่องอเลคโตรมิเตอร์ 2 เครื่อง,เครื่องอิออนโคมาโตกราฟ 1 เครื่อง,เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ 1 เครื่อง,ชุดกรวยกรองแม่เหล็ก 1 ชุด, ชุดกรวยกรองแม่เหล็ก 47 มม. 5 ชุด, ชุดกรองตัวอย่างน้ำชนิด 3 หัว (Aluminum Manifold) 1 ชุด,ชุดกลั่นน้ำและกำจัดไอออน 1 ชุด, ชุดเครื่องฉีดสารตัวอย่างของเหลวโดยใช้ไอ 1 ชุด,ชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม 1 ชุด,ชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1 ชุด,ชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักชนิด Electrodeless 1 ชุด,ชุดแสดงตัวอย่างชุดตรวจสอบทางภาคสนาม 1 ชุด,ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบ 1 ชุด,ตู้ควบคุมความชื้น 15 ตู้,ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 5 ตู้,ตู้แช่สารเคมีชนิดโครมาโตกราฟฟี 1 ตู้,ตู้ดูดควันพิษ 2 ตู้,ตู้ดูดความชื้น 13 ตู้,ตู้ดูดไอกรด 10 ตู้,ตู้ถ่ายเชื่อ 3 ตู้,ตู้บ่มเพาะเชื้อ Room Temp to 70 องศาเซลเซียส 1 ตู้,ตู้ปรับอุณหภูมิแบคทีเรีย 5 ตู้,ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้, ตู้อบร้อน 6 ตู้, ตู้อบสารเคมีมาตรฐาน 1 ตู้,เตาไฟฟ้า 6 ตัว,นาฬิกาจับเวลา 3 ตัว,ปั๊มลมสำหรับเติมอากาศ 1 ตัว,ไฟส่องกล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว,มอเตอร์ดูดไอกรด 4 ตัว,หม้อนึ่งอัดไอ 1 เครื่อง,อ่างน้ำชนิดควบคุมอุณหภูมิ 3 เครื่อง,อ่างอังไอน้ำ 2 เครื่อง,อุปกรณ์ดูดจ่ายสารระบายระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 1 ชุด

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง ( sartorius , model BP3100s)  สสท 1
 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ( sartorius model BP210s)  สสท 1
 เครื่องวัดความชื้น (Digital Thermo - Hygrometer MODEL TH - 02 )  สสท 1
 เครื่องบารอมิเตอร์  กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 2
 เครื่องIon - Analyzer Model EA 940  บริษัท ซายน์เทค จำกัด 1
   
   
   
   
   
   
   
   

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 APG ( Analytical Pproducts Group, Inc) ( Nov,2006)  Fluoride Acceptable
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  1.Total solids 1,000
   2.Total hardness
   3.chloride
   4.Fluoride
   5.Nitrate
   6.Sulfate
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 Fluoride    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop