หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-104460
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : www.thaiscale.co.th,www.thaical.com
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ  ผลิต นำเข้า จำหน่าย ซ่อม และสอบเทียบ เครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนักและเครื่องมือมือวัด

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material:
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่ การทดสอบความชำนาญของเจ้าหน้าที่สอบเทียบ
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่
การเข้าร่วม Interlaboratory comparision

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 Mass Comparator 13 เครื่อง
 Electronic Balance 8 เครื่อง
 Weight class E1 2 ชุด
 Weight class E2 7 ชุด
 Weight class F1 7 ชุด
 Weight 1 kg - 200 kg class M1 300 ลูก
 Weight 500 kg class M2 40 ลูก
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และความดันบรรยากาศ(datalogger) 13 เครื่อง
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบกราฟ 6 เครื่อง
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิตอล 7 เครื่อง
 Weight Cart 2 เครื่อง
 PGC Chamber 1 ชุด
 Dry block calibrator 5 ชุด
 SPT,SSPRT,PRT 4 ชุด
 Gauge block 5 ชุด
 Force calibrator 10 ชุด
 Pressure calibrator 6 ชุด
 Weight 1000 kg class M2 100 ลูก
 Weight 2000 kg class M2 5 ลูก
 

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 Mass Comparator,Electronic Balance  TCS 21 เครื่อง
 Weight class E1  NIMT,ZMK 2 ชุด
 Weight class E2 ,F1,M & Weight Cart  TCS 15 ชุด,445 ลูก
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และความดันบรรยากาศ(datalogger)  NIMT,การบินไทย 2เครื่อง
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบกราฟและแบบดิจิตอล  TCS 24 เครื่อง
 PGC Chamber  NIMT,การบินไทย 1 ชุด
 Dry block calibrator  TCS 5 ชุด
 SPT,SSPRT,PRT  การบินไทย,NM,ปตท. 4 ชุด
 Gauge block  NIMT,Dimension 5 ชุด
 Force calibrator  NIMT,TCS 10 ชุด
 Pressure calibrator  DH-Budenberg,WIKA-menso,Crystal 6 ชุด
   
   

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 สอบเทียบตุ้มน้ำหนัก class E2 พิกัด 1 mg - 20 kg  OIML R 111 -
 สอบเทียบตุ้มน้ำหนัก class F1 พิกัด 1 mg - 20 kg  OIML R 111 -
 สอบเทียบตุ้มน้ำหนัก class F2 พิกัด 1 mg - 100 kg  OIML R 111 -
 สอบเทียบตุ้มน้ำหนัก class M พิกัด 1 mg - 2 000 kg  OIML R 111 -
 สอบเทียบเครื่องชั่ง Up to 100 000 kg  UKAS LAB 14,OIML R 76 -
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบกราฟและแบบดิจิตอล-20 ถึง 1000 องศา  STD Comparision -
 Load cell & UTM up to 450 kN  ISO-376,ISO-7500 -
 Pressure gauge up to 700 bar  DKD-R 6-1 -
 เครื่องมือวัดด้านมิติ up to 50 000 mm  JIS -
 Volumetric glassware up to 5 000 ml  ASTM -
 Proving tank up to 50 000 ml  OIML -
   
   

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2549  ตุ้มน้ำหนัก class F1 ผ่าน -
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2549  เครื่องชั่ง ผ่าน 2000
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2552  เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ผ่าน -
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2554  ตุ้มน้ำหนัก class E2 ผ่าน -
 AMARC&NIMTปี 2553  เครื่องชั่ง ผ่าน -
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2554  เครื่องมือวัดด้านมิติ,เครื่องแก้ววัดปริมาตร,เครื่องชั่ง ผ่าน 15000
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2555  เครื่องมือวัดด้านมิติมเครื่องแก้ววัดปริมาตร ผ่าน 11500
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2555  การสอบเทียบเครื่องชั่ง ผ่าน 5000
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2556  ตุ้มน้ำหนัก class E2 ผ่าน
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2557  ตุ้มน้ำหนัก class E2,การสอบเทียบเครื่องชั่ง ผ่าน
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2557  การสอบเทียบเครื่องชั่ง ผ่าน 5000
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2558  ตุ้มน้ำหนัก class F1 ผ่าน 3000
 KAN INDONESIE  ตุ้มน้ำหนัก class E2 ผ่าน

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 สอบเทียบตุ้มน้ำหนัก class E2 1mg-20kg class F และ M สูงสุดถึง 1000 kg 2015  สมอ.  0189
 สอบเทียบเครื่องชั่งพิกัดถึง 50000 kg 2015  สมอ.  0189
 เครื่องมือวัดด้านมิติup to 2000 mm 2015  สมอ.  0189
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบกราฟและแบบดิจิตอล 15 ถึง 45 องศา,30 ถึง 90 % 2015  สมอ.  0189
 Volumetric glassware up to 50000 ml 2015  สมอ.  0189
 Load cell & UTM up to 1000 kN 2015  สมอ.  0189
 Pressure gauge up to 1000 bar 2015  สมอ.  0189
 Termometer -20 ถึง 1000 องศา 2015  สมอ.  0189
 สอบเทียบเครื่องชั่งพิกัดถึง 100000 kg    
 สอบเทียบตุ้มน้ำหนัก class M2 2000 kg    
 Temperature controller ,Moisture balance    
 Load cell > 100 kN to 450 kN    
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop